ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวพัฒน์เข้าร่วมโครงการแล้ว

0
โรงเรียน
0
จังหวัด

และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์แล้วมากกว่า 0 คน

โรงเรียน
ขยายโอกาส
18
โรงเรียน
โรงเรียน
มัธยม
84
โรงเรียน

ภาคเหนือ

เชียงราย

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
2. โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
3. โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม
4. โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

เชียงใหม่

5. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
6. โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ โรงเรียนขยายโอกาส
7. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
8. โรงเรียนแม่วินสามัคคี โรงเรียนขยายโอกาส
9. โรงเรียนบ้านเวียงฝาง โรงเรียนขยายโอกาส
10. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

น่าน

11. โรงเรียนบ่อเกลือ
12. โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
13. โรงเรียนทุ่งช้าง
14. โรงเรียนสา
15. โรงเรียนนาน้อย
16. โรงเรียนบ้านหลวง

ลำปาง

17. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
18. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
19. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
20. โรงเรียนวังเหนือวิทยา

ลำพูน

21. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
22. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
23. โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ โรงเรียนขยายโอกาส
24. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

แม่ฮ่องสอน

25. โรงเรียนปายวิทยาคาร

ภาคใต้

ตรัง

1. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
2. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3. โรงเรียนสามัคคีศึกษา
4. โรงเรียนรัษฎา

สุราษฎร์ธานี

5. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี
6. โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม

นราธิวาส

7. โรงเรียนนราสิกขาลัย

สตูล

8. โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

สงขลา

9. โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

ภาคตะวันออก

สระแก้ว

1. โรงเรียนอรัญประเทศ
2. โรงเรียนตาพระยา

ชลบุรี

3. โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
4. โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม โรงเรียนขยายโอกาส
5. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
6. โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

จันทบุรี

7. โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
8. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

ปราจีนบุรี

9. โรงเรียนศรีมโหสถ

ระยอง

10. โรงเรียนห้วยยางศึกษา

ฉะเชิงเทรา

11. โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี

1. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
2. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
3. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์
4. โรงเรียนวัดตระคร้ำเอน โรงเรียนขยายโอกาส
5. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
6. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
7. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
8. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ

1. โรงเรียนมัธยมดาวคนอง

นครปฐม

2. โรงเรียนสามพรานวิทยา
3. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
4. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

นครสวรรค์

5. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
6. โรงเรียนพนมรอกวิทยา
7. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
8. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
9. โรงเรียนพระบางวิทยา
10. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
11. โรงเรียนวังข่อยพิทยา
12. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

ลพบุรี

13. โรงเรียนบ้านเกาะรัง โรงเรียนขยายโอกาส
14. โรงเรียนบ้านวังเพลิง โรงเรียนขยายโอกาส
15. โรงเรียนโคกตูมวิทยา
16. โรงเรียนปิยะบุตร์

สุโขทัย

17. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
18. โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
19. โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน โรงเรียนขยายโอกาส

พิษณุโลก

20. โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยภูมิ

1. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
2. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

หนองบัวลำภู

3. โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

กาฬสินธุ์

4. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม โรงเรียนขยายโอกาส
5. โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา “กรป.กลางอุปถัมภ์”
6. โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา

สุรินทร์

7. โรงเรียนบ้านหนองคันนา โรงเรียนขยายโอกาส
8. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
9. โรงเรียนกระเทียมวิทยา
10. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
11. โรงเรียนเมืองบัววิทยา

บุรีรัมย์

12. โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โรงเรียนขยายโอกาส
13. โรงเรียนบ้านตะโก โรงเรียนขยายโอกาส
14. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

ขอนแก่น

15. โรงเรียนน้ำพองศึกษา
16. โรงเรียนบ้านทุ่งมน โรงเรียนขยายโอกาส

นครพนม

17. โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

มหาสารคาม

18. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
19. โรงเรียนนาภูพิทยาคม

อุบลราชธานี

20. โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี) โรงเรียนขยายโอกาส
21. โรงเรียนดงยางวิทยาคม
22. โรงเรียนอ่างศิลา

นครราชสีมา

23. โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
24. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
25. โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

ศรีสะเกษ

26. โรงเรียนบ้านปรือคัน โรงเรียนขยายโอกาส
27. โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

อุดรธานี

28. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
29. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

โรงเรียน

  • โรงเรียน มีการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • มีจำนวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 200-800 คน
  • มีนักเรียนขาดโอกาส ซึ่ง ได้รับทุน ปัจจัยพื้นฐานยากจนจากกระทรวงศึกษาธิการ มากกว่า 30% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
  • ผลคะแนน O-net ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

ผู้บริหารและครู

  • ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน มีทัศนคติที่ดี และ เปิดรับการเปลี่ยนแปลง
  • มีการประสานงานภายในที่ดี ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู

เครื่องมือ และอุปกรณ์

  • เครื่องมือ และอุปกรณ์ในโรงเรียน มีความพร้อมรองรับการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโครงการ

ลงทะเบียนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา