ปัจจุบันมีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวพัฒน์เข้าร่วมโครงการแล้ว

0
โรงเรียน
0
จังหวัด

และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์แล้วมากกว่า 0 คน

โรงเรียน
ขยายโอกาส
16
โรงเรียน
โรงเรียน
มัธยม
69
โรงเรียน

ภาคเหนือ

เชียงราย

1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
2. โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

เชียงใหม่

3. โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
4. โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะโรงเรียนขยายโอกาส
5. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
6. โรงเรียนแม่วินสามัคคีโรงเรียนขยายโอกาส
7. โรงเรียนบ้านเวียงฝางโรงเรียนขยายโอกาส
8. โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม

น่าน

9. โรงเรียนบ่อเกลือ
10. โรงเรียนมัธยมป่ากลาง
11. โรงเรียนทุ่งช้าง
12. โรงเรียนสา
13. โรงเรียนนาน้อย
14. โรงเรียนบ้านหลวง

ลำปาง

15. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
16. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
17. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

ลำพูน

18. โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
19. โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
20. โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์โรงเรียนขยายโอกาส

แม่ฮ่องสอน

21. โรงเรียนปายวิทยาคาร

ภาคใต้

ตรัง

1. โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง
2. โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
3. โรงเรียนสามัคคีศึกษา

สุราษฎร์ธานี

4. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี

ภาคตะวันออก

สระแก้ว

1. โรงเรียนอรัญประเทศ
2. โรงเรียนตาพระยา

ชลบุรี

3. โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
4. โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคมโรงเรียนขยายโอกาส
5. โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา

จันทบุรี

6. โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร
7. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม

ปราจีนบุรี

8. โรงเรียนศรีมโหสถ

ระยอง

9. โรงเรียนห้วยยางศึกษา

ภาคตะวันตก

กาญจนบุรี

1. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
2. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
3. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมป์
4. โรงเรียนวัดตระคร้ำเอนโรงเรียนขยายโอกาส
5. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
6. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
7. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
8. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก

ภาคกลาง

กรุงเทพฯ

1. โรงเรียนมัธยมดาวคนอง

นครปฐม

2. โรงเรียนสามพรานวิทยา
3. โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
4. โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

นครสวรรค์

5. โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
6. โรงเรียนพนมรอกวิทยา
7. โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
8. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
9. โรงเรียนพระบางวิทยา
10. โรงเรียนเขาทองพิทยาคม
11. โรงเรียนวังข่อยพิทยา
12. โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

ลพบุรี

13. โรงเรียนบ้านเกาะรังโรงเรียนขยายโอกาส
14. โรงเรียนบ้านวังเพลิงโรงเรียนขยายโอกาส
15. โรงเรียนโคกตูมวิทยา
16. โรงเรียนปิยะบุตร์

สุโขทัย

17. โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
18. โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
19. โรงเรียนบ้านตลิ่งชันโรงเรียนขยายโอกาส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชัยภูมิ

1. โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
2. โรงเรียนเทพสถิตวิทยา

หนองบัวลำภู

3. โรงเรียนนาวังศึกษาวิช

กาฬสินธุ์

4. โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคมโรงเรียนขยายโอกาส

สุรินทร์

5. โรงเรียนบ้านหนองคันนาโรงเรียนขยายโอกาส
6. โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา
7. โรงเรียนกระเทียมวิทยา
8. โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม
9. โรงเรียนเมืองบัววิทยา

บุรีรัมย์

10. โรงเรียนรวมมิตรวิทยาโรงเรียนขยายโอกาส
11. โรงเรียนบ้านตะโกโรงเรียนขยายโอกาส
12. โรงเรียนถนนหักพิทยาคม

ขอนแก่น

13. โรงเรียนน้ำพองศึกษา
14. โรงเรียนบ้านทุ่งมนโรงเรียนขยายโอกาส

นครพนม

15. โรงเรียนศรีโคตรบูรณ์

มหาสารคาม

16. โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
17. โรงเรียนนาภูพิทยาคม

อุบลราชธานี

18. โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)โรงเรียนขยายโอกาส
19. โรงเรียนดงยางวิทยาคม

นครราชสีมา

20. โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา
21. โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา
22. โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม

ศรีสะเกษ

23. โรงเรียนบ้านปรือคันโรงเรียนขยายโอกาส
24. โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา

หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

โรงเรียน

  • โรงเรียน มีการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • มีจำนวนนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นรวม 200-800 คน
  • มีนักเรียนขาดโอกาส ซึ่ง ได้รับทุน ปัจจัยพื้นฐานยากจนจากกระทรวงศึกษาธิการ มากกว่า 30% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด
  • ผลคะแนน O-net ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ

ผู้บริหารและครู

  • ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน มีทัศนคติที่ดี และ เปิดรับการเปลี่ยนแปลง
  • มีการประสานงานภายในที่ดี ระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครู

เครื่องมือ และอุปกรณ์

  • เครื่องมือ และอุปกรณ์ในโรงเรียน มีความพร้อมรองรับการใช้เครื่องมือต่างๆ ของโครงการ

ลงทะเบียนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา