โครงการร้อยพลังการศึกษา

(Thailand Collaboration for Education : TCFE)

คือ โครงการความร่วมมือเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยที่มีเป้าหมาย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย

ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำติดอันดับต้นๆ ของโลก จึงมีเด็ก “หลุดระบบการศึกษา” นับแสนคนในแต่ละปี เพราะความยากจน และมีเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยสาเหตุนี้มากถึง 4.8 ล้านคน ในเมื่อเด็กคือ “อนาคต” ของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนพึงช่วยกันดูแล เพราะโอกาสของเด็กที่สูญเสียไปหากไม่ได้รับการช่วยเหลือในวันนี้ ย่อมนับเป็นความสูญเสียของประเทศ
ในวันข้างหน้า
จึงขอเชิญชวน “คุณ” ร่วมร้อยพลัง ลดความเหลื่อมล้ำ
ด้วยการ “พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา” แก่เด็กไทยที่ด้อยโอกาส

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษา

3ด้านเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ปัญหาการศึกษาไทย

 

3ด้านเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และแก้ปัญหาการศึกษาไทย

 

6เครื่องมือ
ช่วยเด็กทันที


ทุนการศึกษาห้องเรียนดิจิตอลคณิต/วิทย์ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงครูแนะแนวรุ่นใหม่โรงเรียนคุณธรรม

ความก้าวหน้าของเรา

ได้ช่วยเด็กกลุ่มเป้าหมายนับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน

ประมาณกว่า 0 คน จาก 85 โรงเรียน

โรงเรียนในเครือข่ายของเรา

โดยจำนวนโรงเรียน พื้นที่จังหวัด จำนวนนักเรียนจะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป พร้อมความครบถ้วนของเครื่องมือที่เข้าไปสนับสนุนก็จะครบสมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้ โครงการมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียนจนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบสายอาชีวะ หรือจนจบแต่ละหลักสูตรทุนการศึกษาต่อเนื่องมีระยะเวลา 6 ปี

ทุนหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีระยะเวลา 3-6 ปี ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ โครงการแนะแนวและระบบ
พี่เลี้ยงและโครงการโรงเรียนคุณธรรม จะครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการและ
นิเทศน์ติดตามการขยายผล

ภาคีกลุ่มพัฒนาเยาวชนและคุณภาพการศึกษา

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนเรียนเด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษากับเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศมาเป็นเวลากว่า 25 ปี เพื่อให้ได้เรียนหนังสือตั้งแต่ ม.1 – ม.6 หรือ ปวช.1 – ปวช.3 ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนและสำเร็จการศึกษาไปเป็นจำนวน 5,400 คน และกำลังศึกษาอยู่อีกจำนวน 7,000 คน ในปีการศึกษา 2561 คาดว่าจะมีนักเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 1,500 คน

www.yuvabadhanafoundation.org

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ห้องเรียนดิจิทัล “วิทย์ฯ-คณิต”

จัดทำระบบห้องเรียนดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู ในการสอนวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยให้นักเรียนจากกว่า 150 โรงเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น

www.learneducation.co.th

โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เป็นสมาชิกในเครือข่ายทีช ฟอร์ ออล จากสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างและพัฒนา “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดยการสรรหาบุคคลศักยภาพสูงจากทุกสาขาวิชา มาฝึกอบรมและเป็นครูผู้ช่วยในระบบการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อผลักดันให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันได้พัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วกว่า 149 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี กระจายอยู่ในภาคส่วนต่างๆของสังคมเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาในระยะยาวต่อไป

teachforthailand.org

บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ห้องเรียนดิจิทัล “วินเนอร์ อิงลิช”

พัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีที่ชื่อว่า วินเนอร์ อิงลิช โดยเด็กจะได้รับการพัฒนาในด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

www.winner-english.com

บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด “แนะแนวอาชีพ”

จัดกระบวนการค้นหาตัวเองและแนะนำข้อมูลอาชีพและเส้นทางการเรียน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นคิดถึงเป้าหมายให้แก่เด็ก

www.a-chieve.org

ภาคีกลุ่มสนับสนุน

บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

ทำงานพัฒนาระบบนิเวศการศึกษาและพัฒนาการตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการศึกษา

www.edwings.co.th

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และการประเมินผลโครงการ

www.tdri.or.th

บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำกัด

ร่วมวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาแผนการดำเนินงานของโครงการร้อยพลังการศึกษา

www.changefusion.org

โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย

ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการร้อยพลังการศึกษา

www.khonthaifoundation.org

ภาคีสื่อ

กลุ่มบริษัท เซิร์ช

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งประเภทรายการข่าว รายการประเภทวาไรตี้ เพื่อเด็กและเยาวชน หรือรายการปกิณกะบันเทิง ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม รวมทั้งเป็นผู้ผลิตสถานีวิทยุครอบครัวข่าว นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น โครงการต่อต้านยาเสพติด โครงการการกุศลหารายได้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเยาวชน

www.searchentertainment.net

ลงทะเบียนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา