ธรรมาภิบาล

โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”

“ร้อยพลังการศึกษา”

เป็นกลไกความร่วมมือระดับประเทศที่อาศัยพลังสาธารณชน
ช่วยกันร่วมลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย
ผ่านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
ดังนั้น การบริหารจัดการอย่างมีความโปร่งใส และดำเนินงานด้านการเงินอย่างมีธรรมาภิบาล
จึงเป็นสิ่งสำคัญ ต่อไปนี้คือแนวปฏิบัติของเรา

เงินบริจาคทุกบาทของคุณ โครงการจะนำไปมอบให้เป็นทุนสำหรับเด็ก และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางร้อยพลังการศึกษา จะดำเนินการภายใต้การกำกับของ “คณะทำงานร้อยพลังการศึกษา”
และจะได้รับการบริหารจัดการทางบัญชีโดย “มูลนิธิยุวพัฒน์”
โดยมีกระบวนการดังแผนภาพนี้

(ทั้งหมดจะรายงานเป็นรายปีการศึกษา)

มูลนิธิยุวพัฒน์

กระทรวงการคลังประกาศให้ “มูลนิธิยุวพัฒน์” เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 300
ผู้บริจาคมีสิทธินำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนหรือลงเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้แล้วแต่กรณี ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีแห่งการดำเนินการ ระบบการจัดการเงินบริจาคของมูลนิธิยุวพัฒน์ ได้ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริจาค

ปัจจุบัน ยังได้รับความไว้วางใจจากภาคตลาดทุนให้เป็นช่องทางการบริหารเงินบริจาคสู่ผู้รับประโยชน์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น “กองทุนรวมคนไทยใจดี” และ “กองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย” ซึ่งล้วนเป็นกลไกความร่วมมือระดับประเทศที่มุ่งเน้นการบริหารกองทุนที่มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ถือหน่วยมั่นใจได้ว่า เงินทุกบาทที่ได้รับการจัดสรรบริจาคให้ภาคสังคมล้วนเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

เกณฑ์การคัดเลือก
“โรงเรียน”
ในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา

เป็นโรงเรียนด้อยโอกาส โดยยึดตามเกณฑ์ดังนี้

พิจารณาจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่เมื่อนำรายได้ของครัวเรือนหารด้วยจำนวนคนในครอบครัวแล้ว คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อคนน้อยกว่า 3,000 บาทต่อเดือน

จากนั้นทางโครงการฯ จะนำจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมด หากมีมากกว่า 30% จะถือเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส สามารถเข้าร่วมในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษาได้

พิจารณาจำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ซึ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่เมื่อนำรายได้ของครัวเรือนหารด้วยจำนวนคนในครอบครัวแล้ว คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อคนน้อยกว่า
3,000 บาทต่อเดือน

จากนั้นทางโครงการฯ จะนำจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสหารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมด หากมีมากกว่า 30% จะถือเป็นโรงเรียนที่ด้อยโอกาส สามารถเข้าร่วมในเครือข่าย
ร้อยพลังการศึกษาได้

นั่นคือความจริง เป็นความตั้งใจของโครงการที่ตระหนักในคุณค่าของเงิน
และความตั้งใจของผู้บริจาค
ดังนั้น เงินบริจาคที่ได้รับทั้งหมดจะนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ผ่านการส่งมอบเครื่องมือสร้างโอกาสทางการศึกษาประเภทต่างๆ ให้กับเด็กและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่ทุนสำหรับการบริหารจัดการโครงการได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์

เหนือสิ่งอื่นใด เป้าหมายสูงสุดที่ผู้บริจาคจะได้รับย่อมเป็นเป้าหมายเดียวกับโครงการ นั่นคือ การลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย

ลงทะเบียนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา