มีองค์กรเพื่อสังคมมากมายที่ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาการศึกษาด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป
โรงเรียนหนึ่งอาจมีองค์กรหนึ่งเข้าไปช่วยเหลือด้านหนึ่ง แต่ยังขาดแคลนอีกด้านหนึ่ง ทำให้ปัญหาไม่ถูกแก้ไขอย่างรอบด้าน

“ร้อยพลังการศึกษา” จึงรวบรวมองค์กรที่ทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาในด้านที่ต่างกัน
แล้วร่วมกันไปปฏิบัติงานในโรงเรียนด้อยโอกาส ขับเคลื่อนร่วมกันเสมือนเป็นคณะทำงานเดียว
เพื่อยกระดับการศึกษาในโรงเรียนนั้น อย่างครบวงจร ใน 3 ด้านหลัก
โดยร้อยพลังการศึกษามุ่งเน้นการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ที่มีตัวอย่างความสำเร็จว่าสามารถเกิดประโยชน์กับตัวเด็กได้ทันที

1. การเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษา

มูลนิธิยุวพัฒน์
เป้าหมาย : เด็กได้เรียบจบ ม.6 หรือเทียบเท่า

2. การเพิ่มโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น, ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และวินเนอร์ อิงลิช
เป้าหมาย : เด็กมีทัศนคติต่อวิชาวิทย์ คณิต อังกฤษ ดีขึ้น มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยี
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ครูมีโอกาสเรียนรู้แนวทางการสอนใหม่ๆ

3. การเพิ่มโอกาสเส้นทางอาชีพ และการมีจิตอาสา

อาชีฟ และเครือข่ายจิตอาสา
เป้าหมาย : เด็กมีทักษะการคิด วิเคราะห์ สามารถค้นพบตัวเอง และมีเป้าหมายในการเรียน
นอกจากนั้น ยังรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเกื้อกูลและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม

แนะนำภาคี
ร้อยพลังการศึกษา

ภาคีกลุ่มพัฒนาเยาวชนและคุณภาพการศึกษา

มูลนิธิยุวพัฒน์ ให้ทุนเรียนเด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิยุวพัฒน์ให้ทุนการศึกษากับเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศมาเป็นเวลากว่า 25 ปี เพื่อให้ได้เรียนหนังสือตั้งแต่ ม.1 – ม.6 หรือ ปวช.1 – ปวช.3 ปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับทุนและสำเร็จการศึกษาไปเป็นจำนวน 5,400 คน และกำลังศึกษาอยู่อีกจำนวน 7,000 คน ในปีการศึกษา 2561 คาดว่าจะมีนักเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 1,500 คน

www.yuvabadhanafoundation.org

บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ห้องเรียนดิจิทัล “วิทย์ฯ-คณิต”

จัดทำระบบห้องเรียนดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครู ในการสอนวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ในระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ได้ช่วยให้นักเรียนจากกว่า 150 โรงเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น

www.learneducation.co.th

โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เป็นสมาชิกในเครือข่ายทีช ฟอร์ ออล จากสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างและพัฒนา “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โดยการสรรหาบุคคลศักยภาพสูงจากทุกสาขาวิชา มาฝึกอบรมและเป็นครูผู้ช่วยในระบบการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อผลักดันให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ปัจจุบันได้พัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้วกว่า 149 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี กระจายอยู่ในภาคส่วนต่างๆของสังคมเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาในระยะยาวต่อไป

teachforthailand.org

บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ห้องเรียนดิจิทัล “วินเนอร์ อิงลิช”

พัฒนาระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านเทคโนโลยีที่ชื่อว่า วินเนอร์ อิงลิช โดยเด็กจะได้รับการพัฒนาในด้านการพูด ฟัง อ่าน เขียน รวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

www.winner-english.com

บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด “แนะแนวอาชีพ”

จัดกระบวนการค้นหาตัวเองและแนะนำข้อมูลอาชีพและเส้นทางการเรียน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นคิดถึงเป้าหมายให้แก่เด็ก

www.a-chieve.org

ภาคีกลุ่มสนับสนุน

บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด

ทำงานพัฒนาระบบนิเวศการศึกษาและพัฒนาการตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการศึกษา

www.edwings.co.th

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ และการประเมินผลโครงการ

www.tdri.or.th

บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำกัด

ร่วมวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาแผนการดำเนินงานของโครงการร้อยพลังการศึกษา

www.changefusion.org

โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย

ประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการร้อยพลังการศึกษา

www.khonthaifoundation.org

ภาคีสื่อ

กลุ่มบริษัท เซิร์ช

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ทั้งประเภทรายการข่าว รายการประเภทวาไรตี้ เพื่อเด็กและเยาวชน หรือรายการปกิณกะบันเทิง ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชม รวมทั้งเป็นผู้ผลิตสถานีวิทยุครอบครัวข่าว นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น โครงการต่อต้านยาเสพติด โครงการการกุศลหารายได้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเยาวชน

www.searchentertainment.net

เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น
“ครูคือหัวใจของการศึกษา เทคโนโลยีสนับสนุนครูจะเป็นเครื่องมือหนึ่ง
ในการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเมืองและต่างจังหวัด
เพื่อให้การศึกษาตอบโจทย์การสร้างคนดี คนเก่งให้กับประเทศ

– ธานินทร์ ทิมทอง –
ผู้ร่วมก่อตั้ง เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
“ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน ผ่านการศึกษา ความเข้าใจ ปัญหา
และบริบทของพื้นที่ จากนั้นลงมือทำ และนำสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
อย่างจริงจังผ่านความร่วมมือของเครือข่ายเพื่อการศึกษา

– วุฒยา เจริญผล –
หัวหน้าเครือข่ายศิษย์เก่า ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

วินเนอร์ อิงลิช
“เราเชื่อว่าการศึกษาและนวัตกรรมจะนำไปสู่ความเท่าเทียม ปัญหาสำคัญหนึ่งในระบบการศึกษา
คือ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งที่ทักษะด้านนี้เป็นกุญแจสู่องค์ความรู้ เป็นประตูสู่โลกกว้าง
บทบาทเรา คือ สร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษให้กับเด็กและทำให้มีผลการเรียนรู้ดีขึ้น”
– ปรัชพันธ์ วรภัทร์ชัยนนท์ –
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด

อาชีฟ
“เด็กต่างจังหวัดเห็นอาชีพรอบตัวน้อยกว่าเด็กในเมืองที่เห็นอาชีพหลากหลายและโอกาสมากมาย
มันเป็นเรื่องของการเข้าถึงที่ต่างกัน ที่มากกว่าฐานข้อมูลอาชีพที่น้อย
แล้วเขายังไม่รู้เลยว่าอาชีพที่อยากเป็นต้องทำอะไรบ้าง เรียนอะไรบ้างที่จะไปถึงตรงนั้นได้
การช่วยให้เด็กได้ค้นหาเป้าหมายอาชีพนั้นสำคัญ”
– นรินทร์ จิตต์ปราณีชัย –
ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve

มูลนิธิยุวพัฒน์
“การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส คือ เป้าหมายของ ‘ยุวพัฒน์’
เราต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กที่ทางบ้านมีฐานะยากจน ครอบครัวเปราะบาง และมีความเสี่ยงที่จะเรียนไม่จบชั้นมัธยม 6/ปวช.3 หากไม่ได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา
เพราะเราเชื่อว่า การศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนา
และการศึกษาจะสามารถทำให้เด็กเหล่านี้หลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากจนได้

– โมนา ศิวรังสรรค์ –
ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์

“ร้อยพลังการศึกษา” พร้อมจะค้นหาและเชื่อมต่อภาคีผู้เชี่ยวชาญที่มีเครื่องมือซึ่งผ่านการพิสูจน์แล้วว่า สร้างผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กเข้ามาเพิ่มพลังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อีกในอนาคตอันใกล้

ลงทะเบียนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา