ร้อยพลังการศึกษา
ยอดเงินบริจาค: บาท

บริจาคได้อย่างไร

ง่ายๆ ด้วยการเลือกรูปแบบการบริจาคที่คุณสนใจและพร้อมจะแบ่งปัน

รายครั้ง

บริจาครายครั้ง

วันเกิด

บริจาครายเดือน

เพราะเป็นโอกาสที่คุณแบ่งปันได้

ใครๆ ก็ยอมรับว่า การลงทุนใน “คน“ เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด และการให้ปัญญา เป็นการให้ที่มีอานิสงส์สูงสุด จึงน่าจะมีคุณค่าพอที่คุณจะแบ่งปัน

เพราะเป็นโอกาสที่คุณจะได้สร้างความยั่งยืน

ความต่อเนื่องของการบริจาคสำหรับเด็กๆ เป็นทั้ง “กำลังใจ” และ “คำมั่นสัญญา” ว่าพวกเขาจะไม่พลาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาจนสำเร็จถึงฝั่งฝัน มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่ ที่พึ่งตนเองได้ และเป็นคนดีของสังคม

เพราะเป็นโอกาสที่คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ หรือโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกัน ด้วยการให้ “การศึกษา” ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า เป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญและเห็นผลจริง แต่ไม่สามารถสำเร็จได้ในเวลาอันสั้น จึงต้องทำต่อเนื่อง ร่วมกันคนละไม้คนละมือ นี่คือเหตุผลทำไมเราต้องมีคุณ

เงินที่คุณบริจาคทั้งหมดจะไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ดังที่ระบุไว้ในธรรมาภิบาลโครงการ ❯ว่าเราจะนำไปเป็นทุนเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน ผ่านการส่งมอบ“6 ตัวช่วย” ❯ด้านการศึกษาเพื่อน้องๆ กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ช่องทางร่วมบริจาค

โดยเงื่อนไขและขั้นตอนเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการชำระเงินกำหนด

Credit card

Rabbit LINE Pay

Internet Banking / Counter / ATM

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร / พร้อมเพย์

ธ. กสิกรไทย สาขาพาราไดซ์ ปาร์ค
ชื่อบัญชี: มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
เลขที่บัญชี 030-3-79257-0

ชื่อบัญชี: มูลนิธิยุวพัฒน์
รหัส 0-9930-00187-07-5 (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02 301 1000 ต่อ 1117 / 02 301 1117

หมายเหตุ: มูลนิธิยุวพัฒน์เป็นองค์กรสาธารณะกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลัง ลำดับที่ 300 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี

โครงการร้อยพลังการศึกษา

(Thailand Collaboration for Education : TCFE)

คือ โครงการความร่วมมือเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยที่มีเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพการศึกษา และช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย

ประเทศไทยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำติดอันดับต้นๆ ของโลก จึงมีเด็ก “หลุดระบบการศึกษา” นับแสนคนในแต่ละปี เพราะความยากจน และมีเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยสาเหตุนี้มากถึง 4.8 ล้านคน ในเมื่อเด็กคือ “อนาคต” ของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนพึงช่วยกันดูแล เพราะโอกาสของเด็กที่สูญเสียไปหากไม่ได้รับการช่วยเหลือในวันนี้ ย่อมนับเป็นความสูญเสียของประเทศ
ในวันข้างหน้า
จึงขอเชิญชวน “คุณ” ร่วมร้อยพลัง ลดความเหลื่อมล้ำ
ด้วยการ “พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา” แก่เด็กไทยที่ด้อยโอกาส

เครื่องมือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

6

เครื่องมือช่วยเด็กได้ทันที

ทุน
ยุวพัฒน์

ทุนเรียนแก่เด็กขาดโอกาสต่อเนื่อง 6 ปี จนจบม.6 หรือเทียบเท่า พร้อมพี่เลี้ยงอาสาสมัคร
มูลนิธิยุวพัฒน์

เลิร์น
เอ็ดดูเคชั่น

ห้องเรียนดิจิทัล
วิชาวิทย์-คณิต
เรียนรู้ง่าย
บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด

วินเน่อร์
อิงลิช

ห้องเรียนดิจิทัล
วิชาภาษาอังกฤษ
ผ่านระบบ E-Learning
บริษัท เอ็ดดูเทค
อินโนเวชั่น จำกัด

ครู
ทีช ฟอร์
ไทยแลนด์

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เสริมศักยภาพ และให้แรงบันดาลใจเด็ก
โครงการ
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

แนะแนว
อาชีฟ

กระบวนการค้นหาตัวเอง ของเด็กให้มีเป้าหมายอาชีพ
บริษัท อาชีฟ โซเชียล
เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

อาสา
วัยรุ่นอุ่นใจ

กระบวนการสร้าง
"น้องนักเรียน"
แกนนำอาสาสมัคร
ในโรงเรียนร่วมกับ
"พี่มหาวิทยาลัย"
เครือข่ายจิตอาสา

ความก้าวหน้าของเรา

ได้ช่วยเด็กกลุ่มเป้าหมายนับตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน

ประมาณกว่า 15,000 คน จาก 51 โรงเรียน

โดยจำนวนโรงเรียน พื้นที่จังหวัด จำนวนนักเรียนจะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ ไป
พร้อมความครบถ้วนของเครื่องมือที่เข้าไปสนับสนุนก็จะครบสมบูรณ์ขึ้น 

ทั้งนี้ โครงการมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียน
จนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือจบสายอาชีวะ หรือจนจบแต่ละหลักสูตร

ทุนการศึกษามีระยะเวลา 6 ปี
ทุนหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แนะแนวมีระยะเวลา 3-6 ปี
และระบบพี่เลี้ยง และโครงการวัยรุ่นอุ่นใจ จะครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการ

เพราะ “การศึกษา” เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดถึงขั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้
และยังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให้ก้าวพ้นจากวังวนความยากจนเช่นกัน
การลงทุนในการศึกษาจึงเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด การจะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ หรือโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม จึงเป็น “การศึกษา” 

“ให้การศึกษาเท่ากับให้ชีวิต”

ข่าวสารร้อยพลังการศึกษา

“ร้อยพลังการศึกษา” พาแอ๋วเหนือ เยือนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สัมผัสวิถีชีวิตโรงเรียนชาวเขาปกาเกอะญอ

เพราะสังคมมีโอกาสที่พร้อมรอการแบ่งปันอยู่มากมาย คุณก็มีส่วนร่วมสนับสนุนเยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม เพื่อเติมเต็มความฝันของเด็กด้อยโอกาสให้มีความรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อโลกเปลี่ยนเราต้องปรับ อัพสกิล “ครู” รับทักษะอนาคต กับ “เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น”

AI อาจเอาชนะมนุษย์ได้ แต่ก็ไม่เหมือนกับมนุษย์ ดังนั้นคนต้องสร้างคน นั่นคือ “ครู” ให้มีทักษะ พร้อมสร้างเครื่องมือช่วยครูเพื่อรับมือศตวรรษที่ 21

โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” จัดสัมมนาเรียนรู้ความหลากหลายของ “เด็กชาติพันธุ์” เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียม

ในประเทศไทยมี “เด็กชาติพันธุ์” ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาหลัก จึงมักพบอุปสรรคในการเรียนรู้ และมีแนวโน้มที่จะออกจากโรงเรียนกลางคัน ดังนั้น จึงควรสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา คือการให้สิทธิและโอกาส โดยไม่ขึ้นกับความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ และภาษา

ลงทะเบียนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงกับเรา