เพราะความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนด้อยโอกาส
ต้องเติมคำตอบในช่องว่างของสิ่งต่างๆ มากมาย ด้วยจินตนาการบนความไม่รู้ 

มีเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในไทย 3,625,048 คน* ที่มีจินตนาการและความฝันมากมาย
รอให้การศึกษาที่มีคุณภาพ มาช่วยผลักดันและเติมเต็มโอกาสให้พวกเขา ร่วมผลักดันจินตนาการและสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้เด็กไทยไปด้วยกัน

*ทีมา iSEE โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 2562

รายได้จากการบริจาคทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ และเพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโรงเรียนภายใต้การดูแลของเครือข่ายทั่วประเทศ