“ร้อยพลังการศึกษา” ร่วมกับ “ไบเออร์สด๊อรฟ – อโชก้า” ลงนามพัฒนาความร่วมมือ “โครงการห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้”

จากสถิติทางการศึกษาพบว่า ประเทศไทยมีเด็ก “หลุดจากระบบการศึกษา” มากนับแสนคนในแต่ละปี ด้วยสาเหตุจากความยากจน และยังมีเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้จะหลุดออกจากระบบตามมาอีกมากถึง 4.8 ล้านคน จึงนับเป็นความสูญเสียใหญ่ของประเทศเรา เพราะเด็กๆ เหล่านี้คือ “อนาคต” ของชาติ

 

การจะช่วยเด็กกลุ่มเสี่ยงให้เข้าถึงโอกาสและการศึกษาที่มีคุณภาพต้องใช้ทุนทรัพย์ จึงเป็นเหตุผลให้ “ร้อยพลังการศึกษา” ได้ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมระดมทุนต่อเนื่องตลอดปี รวมทั้งกิจกรรมล่าสุด การลงนามความร่วมมือระหว่าง “ร้อยพลังการศึกษา” กับ บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย)  และมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)  จัดทำโครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565

คุณพัดชา มหาทุมะรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ กล่าวว่า “โครงการ ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งพลัง ที่เข้ามาช่วยเสริมการดำเนินการของร้อยพลังการศึกษาได้เป็นอย่างดี เพราะนอกจากเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียนผ่านห้องสมุดและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์แล้ว โครงการนี้ยังเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการทำงานแบบร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์เท่าทวีคูณแก่เด็กๆ ที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป”

โดยทั้ง 3 ภาคีจะช่วยกันเข้าไปพัฒนาห้องสมุดทั้งหมด 11 แห่ง ให้แก่โรงเรียนในชุมชนที่ขาดแคลนงบประมาณในการปรับปรุง โดยนอกจากจะช่วยซ่อมแซมหรือปรับปรุงบรรยากาศของห้องสมุดให้สวยงามแล้ว ยังมีการนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและทันสมัยอย่างสื่อการเรียนรู้แบบอินเตอร์แอคทีฟ, อี-บุ๊ค, คอมพิวเตอร์ และระบบการยืม-คืนหนังสือในห้องสมุดเข้าไปติดตั้ง  เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนใจในการเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ใหม่ในโลกดิจิทัลที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาในปัจจุบัน โดยความร่วมมือครั้งนี้ได้วางเป้าหมายเพื่อเข้าถึงเด็กและเยาวชนอย่างน้อย 8,000 คน ภายในปีพ.ศ. 2568

คุณสเตฟานี แบร์โรล รองประธานกรรมการอาวุโส ภูมิภาคอาเซียน บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ กล่าวว่า “บริษัท ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) นอกจากจะมีวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจในด้านการดูแลสุขภาพผิวที่ดีให้กับผู้คนแล้ว เรายังตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในสังคมอีกด้วย และหนึ่งในสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องของการศึกษา ที่นับกว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  รวมถึงความสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ดีได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การมีแหล่งเรียนรู้อย่าง “ห้องสมุด” ที่มีคุณภาพและทันสมัยไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่เยาวชนได้มาศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน  ยังเป็นสถานที่ให้พวกเขาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  ได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทรงคุณค่าแก่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

คุณสินี จักรธรานนท์ ประธานมูลนิธิอโชก้า ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย) กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับบริษัท ไบเออร์สด๊อร์ฟ (ประเทศไทย) และโครงการร้อยพลังการศึกษา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อพัฒนาโครงการที่นำแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา มาพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้เติบโตเป็นประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความรับผิดชอบและเป็นกำลังอันเข้มแข็งของสังคมไทยในอนาคต โครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ยังมุ่งมั่นที่สร้างโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ให้แก่ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน โดยเฉพาะเด็กหญิงและสตรีเพื่อให้พวกเขามีพลังความสามารถและร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป”

 

ทั้งนี้ โครงการ “ห้องสมุดยุคใหม่ เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” มีแผนการดำเนินงานปรับปรุงห้องสมุดให้กับเด็กด้อยโอกาส จำนวน 11 แห่ง ได้แก่

 1. โรงเรียนบ้านคลองโต๊ะนุ้ย จังหวัดนนทบุรี
 2. โรงเรียนวัดคอลาด จังหวัดสมุทรปราการ
 3. โรงเรียนวัดสีล้ง จังหวัดสมุทรปราการ
 4. โรงเรียนวัดเหนือ จังหวัดราชบุรี
 5. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 6. โรงเรียนวัดสบกเขียว จังหวัดนครนายก
 7. มูลนิธิอนุเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 8. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 9. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 10. มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 11. สถานแรกรับเด็กชาย บ้านภูมิเวท มูลนิธิสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

องค์กรหรือหน่วยงานใด ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงและผลักดันให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้น สามารถเข้ามาร่วมมือกับร้อยพลังการศึกษาได้ เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม ซึ่งทุกคนร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไปกับเราได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

เบอร์โทร 02-301-1117

อีเมล tcfe@ktf.premier.co.th

Line@ ID: @TCFE