“ร้อยพลังการศึกษา” ปรับปรุงนโยบายการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 (PDPA) แล้ว