โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” จัดสัมมนาเรียนรู้ความหลากหลายของ “เด็กชาติพันธุ์” เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่เท่าเทียม

โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ร่วมกับ Pestalozzi Children’s Foundation จัดงานอบรม “เด็กชาติพันธุ์กับระบบการศึกษาของประเทศไทย” โดยคุณสุรพร สุริยมณฑล Country Representative Thailand ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ การทำงานของมูลนิธิให้กับผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นองค์กรร่วมทำงานในโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา

การสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ดีเรื่องความร่วมมือกับคนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับการทำงานของร้อยพลังการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษา เครื่องมือการเรียนที่มีคุณภาพ และการพัฒนาทักษะชีวิต ความตระหนักในสิ่งที่กล่าวมานี้จะช่วยให้มั่นใจว่าการทำงานของโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ดำเนินไปในทางเดียวกับมาตรฐานของประเทศ และมาตรฐานสากล เพื่อบรรลุถึง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)” ว่าจะต้องไม่มีใครถูกทิ้งอยู่เบื้องหลัง เพราะเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่มีสัญชาติไทย หรือเด็กชาติพันธุ์ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย แต่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและบริเวณแถบชายแดนของประเทศ

Pestalozzi Children’s Foundation เป็นองค์กรสากลที่ทำงานสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสูง และทำงานพัฒนาคุณค่าและการยอมรับความคิดเห็นและความเข้าใจของเด็กชาติพันธุ์ มูลนิธิก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1946 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และขยายการทำงานในระดับนานาชาติ รวมถึงประเทศไทย ศึกษาเพิ่มเติม https://www.pestalozzi.ch/en

ในอนาคตโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ยังต้องการสร้างการเรียนรู้และเชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่ดูแลเด็กในด้านอื่นๆ เช่น กลุ่มคนพิการ รวมถึงการศึกษาเรื่องนโยบายการคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้การทำงานมีมุมมองที่กว้าง และคิดรอบด้านมากขึ้นในการพัฒนาเครื่องมือหรือระบบต่างๆ ให้กับเยาวชน รวมไปถึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานกับองค์กรที่หลากหลายมากขึ้น