“มูลนิธิยุวพัฒน์” ก้าวของการช่วยเด็กด้อยโอกาส สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยั่งยืน

ชีวิตคนเราถูกผูกไว้กับเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่มาจำกัดคำว่าชีวิตหรือโอกาส คล้ายกับคำพูดของ ฌอง ฌาค รุสโซ(Jean-Jacques Rousseau) นักปรัชญาสังคมชาวสวิส  ที่ว่า “Man was born free, and everywhere he is in chains” มนุษย์เกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณเสรี และในทุกหนทุกแห่งนั้นก็ถูกรัดรึงไว้ด้วยพันธนาการ

เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยมีจำนวนกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ พวกเขาก็มีเงื่อนไขในชีวิต ไม่ว่าจะมาจากความยากจน ถูกทอดทิ้ง เด็กนับแสนคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาเพราะไม่มีเงินและต้องออกจากโรงเรียนมาทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว การที่ต้องเข้าสู่ภาคแรงงานตั้งแต่อายุยังน้อย ทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การเป็นคนที่มีคุณภาพ ซึ่งที่สุดแล้วก็คือกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม

แน่นอนว่า“การศึกษา” คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้หลุดพ้นจากความยากจน และทุกคนในสังคมควรมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและมอบโอกาสทางการศึกษาแก่พวกเขา นี่คือเหตุผลที่ทำให้องค์กรเพื่อสังคมอย่าง “มูลนิธิยุวพัฒน์” เกิดขึ้นเพื่อนำเงินจากการลงขันของคนในสังคมไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาส

มูลนิธิยุวพัฒน์ยังเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของ โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยมีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่เด็กไทย และร่วมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม  โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือ 3 ด้าน ได้แก่ โอกาสเข้าถึงการศึกษา โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  โอกาสเข้าถึงเส้นทางอาชีพและทักษะชีวิต

“การเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส คือเป้าหมายของยุวพัฒน์ เราต้องการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กยากจน ครอบครัวเปราะบาง และมีความเสี่ยงที่จะเรียนไม่จบ เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาคือพื้นฐานของการพัฒนาและทำให้หลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากจนได้” คุณโมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าว

คุณโมนา ศิวรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์

ไม่ใช่แค่ชีวิตเด็กเท่านั้น แต่ยังรวมถึงครอบครัวของพวกเขา ทุนการศึกษาช่วยหยุดยั้งความยากจน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้

“ทุนการศึกษาของเราเป็นเครื่องมือช่วยเด็กยากจนให้กลายเป็นคนที่สามารถมีโอกาสหรือทางเลือกในอาชีพมากขึ้น และช่วยให้พ่อแม่ของเขารู้สึกว่าเมื่อมีทุนการศึกษาลูกจะไม่ใช่ภาระอีกต่อไปจะได้ให้ลูกเรียนหนังสือต่อแทนที่จะให้ลูกออกมาทำงาน” คุณโมนา กล่าวเพิ่มเติม

สอดคล้องกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า ทุนการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน แต่ไม่เพียงพอกับความต้องการของเด็กด้อยโอกาสประมาณ 4.8 ล้านคน ณ ปี 2550-2557 มีเด็กนักเรียนออกจากระบบกลางคัน 3 แสนคน

กว่า 26 ปีที่มูลนิธิยุวพัฒน์สร้างการมีส่วนร่วมจากคนในสังคมเพื่อช่วยกันมอบโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำมาอย่างต่อเนื่องในโครงการ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสเป็นรายบุคคล เพื่อให้เด็กด้อยโอกาสสามารถเรียนต่อจนจบ ม.6 / ปวช.3 ควบคู่ไปกับการขัดเขลาด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยนักเรียนทุนจะได้รับการโอนทุนการศึกษาเป็นรายเทอม เทอมละ 3,500 บาทอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลา 6 ปี จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และนักเรียนสายอาชีวะจะได้รับการโอนทุนการศึกษาเทอมละ 7,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี จนจบชั้นปวช. 3

ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์สามารถช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับทุนการศึกษาซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ จำนวน 6,729 คน  ขณะที่อัตราการคงอยู่ของนักเรียนทุนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเดือนมีนาคม 2561  คิดเป็น 84.7%  โดยคาดว่าในเดือนมีนาคม 2562 จะมีนักเรียนทุนจบการศึกษาประมาณ 82% รายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานการดำเนินงานของมูลนิธิยุวพัฒน์ ไตรมาสที่ 3/2561 http://www.yuvabadhanafoundation.org/th/annual/

นอกเหนือจากการที่คนในสังคมได้มีส่วนร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังทำงานร่วมกับ “เครือข่ายจิตอาสา” เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนทุนผ่านงานอาสาสมัคร ประกอบด้วย อาสานักอ่าน สร้างโอกาสส่งน้องเรียน  พี่เลี้ยงอาสา ฟังน้องคุย ชวนน้องคิดทางโทรศัพท์ อาสานักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน อาสาตอบจดหมาย

นี่คือผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าของมูลนิธิยุวพัฒน์ในการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ และความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานรวมทั้งการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกันมาร่วมกันสร้างเด็กดีสู่สังคม

วันนี้คุณสามารถสนับสนุนเด็กเหล่านี้ได้โดยร่วมสนับสนุนทุนการศึกษากับมูลนิธิยุวพัฒน์ http://donate.yuvabadhanafoundation.org/yuvabadhana/ หรือร่วมสนับสนุนของที่ระลึกจากมูลนิธิ ฯ ในคอลเลคชั่น “พี่ได้ใช้ น้องได้เรียน” http://www.yuvabadhanafoundation.org/th/products/  หรือสนใจร่วมเป็นอาสาสมัคร ติดต่อฝ่ายงานอาสาสมัครมูลนิธิยุวพัฒน์ โทร 02 3011143

ถ้าคุณต้องการมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษาผ่านแคมเปญบริจาคต่อเนื่อง แบบรายครั้งและรายเดือน รวมถึงการบริจาคโอกาสพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในระยะยาว https://donate.tcfe.or.th/donate  ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.tcfe.or.th/  หรือ Facebook /ร้อยพลังการศึกษา