กองบุญ “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ขณะนี้ยอดบริจาคจากคนไทยร่วม 14.5 ลบ. ปลุกพลัง “ท้องถิ่น” สนับสนุนต่อเนื่อง

กองบุญ “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ขณะนี้ยอดบริจาคจากคนไทยร่วม 14.5 ลบ. ปลุกพลัง “ท้องถิ่น” สนับสนุนต่อเนื่อง

ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา

ปักหมุดเริ่มต้นร่วมร้อยพลังของคนไทยเพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาสได้อย่างชื่นมื่นกับโครงการ “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ด้วยยอดบริจาค 14,465,363 ล้านบาทซึ่งมาจากประชาชนทั่วประเทศโดยมีการประกาศบุญไปแล้วในพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดป่าสุคะโตเมื่อ 18 มิถุนายนนี้  ก้าวต่อไป “ร้อยพลังการศึกษา” มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับบุคคลและองค์กรในพื้นที่ ให้เข้ามาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน 

ผ่านพ้นไปด้วยความราบรื่น สำหรับกิจกรรมทอดผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ท่ามกลางบรรยากาศอิ่มบุญและเป็นไปด้วยความเรียบง่าย  โดยพระไพศาล วิสาโล ประธานกรรมการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา ฝ่ายบรรพชิต ได้มอบเงินบริจาคทั้งหมดแก่คณะทำงาน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจาก 51 โรงเรียนใน 25 จังหวัด จำนวนประมาณ 15,000 คน ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้  โดยจำนวนโรงเรียน พื้นที่จังหวัด จำนวนนักเรียน จะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป พร้อมความครบถ้วนของเครื่องมือ ที่เข้าไปสนับสนุนก็จะครบสมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้ โครงการมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียนจนจบการศึกษามัธยมปลาย หรือจบสายอาชีวะ หรือจนจบแต่ละหลักสูตร

พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต

พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับการทำบุญช่วยเด็กด้อยโอกาสด้านการศึกษาว่า โครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษาเป็นไปเพื่อมุ่งสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาชีวิตของตนเองให้เจริญตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา รวมทั้งมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เนื่องจากขณะนี้ยังมีปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมของโอกาสและคุณภาพการศึกษา มีเด็กจำนวนมากที่หลุดจากระบบการศึกษา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

งานบุญดังกล่าว นอกจากองค์ประกอบฝ่ายสงฆ์แล้ว ฝ่ายฆราวาสประกอบด้วย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติร่วมงาน รวมทั้งตัวแทนจากผู้ร่วมสนับสนุนให้โครงการนี้เกิดขึ้นหลายฝ่าย เช่น คณะกรรมการผ้าป่าฯ  ภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิยุวพัฒน์ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ คณะทำงานโครงการร้อยพลังการศึกษา รวมทั้งสื่อมวลชน ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่า

นายวิเชียร พงศธร  ตัวแทนภาคีโครงการร้อยพลังการศึกษา เปิดเผยว่า  ร้อยพลังการศึกษาเป็นโครงการ 6 ปีดังข้อมูลข้างต้น โดยมุ่งหวังจะขยายผลสู่โรงเรียนต่างๆ เพิ่มขึ้นและเพิ่มพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ  เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนจนจบมัธยมปลายหรืออาชีวะ โดยทุนการศึกษามีระยะเวลา 6 ปี ทุนหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แนะแนวมีระยะเวลา 3-6 ปี และระบบพี่เลี้ยงและโครงการวัยรุ่นอุ่นใจจะครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการ

นายวิเชียรยังกล่าวอีกว่า เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางโครงการต้องระดมความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากบุคคลและองค์กรในท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนาและให้โอกาสการศึกษากับลูกหลานในแต่ละจังหวัด

“ขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญนี้กับพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล คุณหมอประเวศ วะสี คุณอานันท์ ปันยารชุน ในฐานะที่ทั้งสามท่านให้การสนับสนุนเป็นประธานคณะกรรมการผ้าป่าฯ ฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายฆราวาสตามลำดับ รวมทั้งทุกท่านที่มีส่วนร่วมครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการผ้าป่าฯ คณะทำงาน ภาคี โรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริจาคผ้าป่า ผู้สนับสนุนจากช่องทางอื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการ สื่อมวลชน อาสาสมัครทุกท่าน” นายวิเชียรกล่าว

นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา จังหวัดนครสวรรค์  โรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา  กล่าวว่า ความยั่งยืนของโครงการจะเกิดขึ้นได้จำเป็นที่คนในท้องถิ่นจะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลลูกหลานของชุมชน ที่ผ่านมาตนได้ร่วมกลุ่ม “กัลยาณมิตรจังหวัดนครสวรรค์” เป็นศูนย์กลางการรวมตัวของผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดเพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์คุณภาพของโรงเรียน

“ผมมีความเชื่อว่าการจะทำอะไรสำเร็จได้ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน ทั้งงบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี ถ้ารอจากส่วนกลางก็ค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู และมีงบประมาณน้อยในอนาคตอาจจะต้องคิดถึงการระดมทุนในท้องถิ่นมาช่วยเด็กๆในพื้นที่เองด้วย”

สำหรับเงินบริจาคโครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษาจะถูกนำไปจัดสรรแก่ผู้รับประโยชน์ภายใต้การกำกับของ “คณะบริหารผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” และจะได้รับการบริหารจัดการทางบัญชีโดย “มูลนิธิยุวพัฒน์”  ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลังประกาศให้ลำดับที่ 300 ส่วนรายละเอียดการจัดสรรเงินบริจาคดังกล่าวจะเป็นอย่างไร  ทางคณะกรรมการจะมีการประชุมและสื่อสารต่อสาธารณชนให้ทราบในลำดับต่อไป

อนึ่ง โครงการร้อยพลังการศึกษา เป็นโครงการความร่วมมือเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยที่มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้กับเด็กไทย ร่วมลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ภาคีเริ่มต้น ประกอบด้วย

 • มูลนิธิยุวพัฒน์
 • บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
 • บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด
 • บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • เครือข่ายจิตอาสา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
 • บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำกัด
 • บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์  เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
 • กลุ่มบริษัท เซิร์ช และ
 • มูลนิธิเพื่อคนไทย

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.tcfe.or.th และ facebook/ร้อยพลังการศึกษา

กองบุญ "ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา"