โค้งสุดท้าย “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ยอดบริจาควันนี้กว่า 8 ล้านบาท ร่วมบุญได้ภายใน 17 มิ.ย.นี้

โค้งสุดท้าย “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ยอดบริจาควันนี้กว่า 8 ล้านบาท ร่วมบุญได้ภายใน 17 มิ.ย.นี้

รร พยุหพิทยา

ตามที่โครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษาได้เปิดตัวต่อสาธารณชนเพื่อเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมสนับสนุนโครงการร้อยพลังการศึกษา ด้วยการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสหรือลงทะเบียนเป็นอาสาสมัคร ผ่านช่องทางเวบไซต์ร้อยพลังการศึกษาหรือ www.tcfe.or.th ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา นั้น ปรากฏว่า

ถึงวันนี้ (14 มิ.ย. 2561) มียอดบริจาค 7,930,361 ล้านบาท จำนวนการบริจาค 1,098 ครั้ง เงินจำนวนนี้จะนำไปถวายพระไพศาล วิสาโล ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายบรรพชิต โครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษาที่วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 18 มิถุนายนที่จะถึงนี้  ซึ่งวันเดียวกันหลังจากนั้น พระไพศาลจะมอบเงินทั้งหมดกลับมายังโครงการเพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและส่งมอบเครื่องมือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแนวทางร้อยพลังการศึกษาให้กับโรงเรียน

รร พยุหพิทยา

ที่สำคัญคือ โครงการมุ่งเน้นช่วยเหลือต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปีการศึกษา เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาประเภทต่างๆ แก่เด็กด้อยโอกาสครบวงจรทั้งการเข้าถึงทุน ห้องเรียนคุณภาพ และทักษะชีวิต

นางสาวพัดชา มหาทุมะรัตน์ รองผู้อำนวยการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย ในฐานะเลขานุการโครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา เปิดเผยว่า   คณะทำงานโครงการร้อยพลังการศึกษาจะนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจาก 51 โรงเรียนใน 25 จังหวัด จำนวนประมาณ 15,000 คน ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ โดยจำนวนโรงเรียน พื้นที่จังหวัด จำนวนนักเรียน จะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป พร้อมความครบถ้วนของเครื่องมือ ที่เข้าไปสนับสนุนก็จะครบสมบูรณ์ขึ้น

ทั้งนี้ โครงการมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียนจนจบการศึกษามัธยมปลาย หรือจบสายอาชีวะ หรือจนจบแต่ละหลักสูตร โครงการร้อยพลังการศึกษาเป็นโครงการระยะ 6 ปี โดยมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียนจนจบการศึกษามัธยมปลาย หรือจบสายอาชีวะ หรือจนจบแต่ละหลักสูตร โดยทุนการศึกษามีระยะเวลา 6 ปี ทุนหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แนะแนวมีระยะเวลา 3-6 ปี และระบบพี่เลี้ยงและโครงการวัยรุ่นอุ่นใจจะครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการ

รร พยุหพิทยา

นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา โรงเรียนในโครงการร้อยพลังการศึกษา เปิดเผยว่า โรงเรียนได้เปิดรับเครื่องมือในโครงการร้อยพลังฯ ประกอบด้วย

 • ทุนการศึกษา -โดยมูลนิธิยุวพัฒน์
 • ห้องเรียนดิจิทัลวิชาวิทย์-คณิต – โดยบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
 • ห้องเรียนดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ -โดย บริษัทเอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด

เพราะต้องการเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียน

“เมื่อโรงเรียนเข้าร่วมกับโครงการเหมือนมีพลังเกิดขึ้น ได้เห็นคนที่ทำเพื่อส่วนรวมและเพื่อเด็กไทยจริงๆ จึงคุยกับครูว่าการจะนำเครื่งมือทั้งเลิร์นเอ็ดดูเคชั่นและวินเนอร์อิงลิชเข้ามาใช้ ซึ่งครูก็เห็นด้วย เพราะเป็นแนวการเรียนการสอนยุคใหม่ อีกทั้งโรงเรียนมีเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาและฐานะยากจน” นายรังสิวุฒิกล่าว  

รร วังข่อย

เป้าหมายของร้อยพลังการศึกษาไม่ได้เน้นแค่การให้ทุน หรือ การให้ห้องเรียนคุณภาพ แต่ยังเน้นให้เด็กได้ค้นพบตัวเอง เพื่อให้สามารถวางแผนการเรียนไปตามเส้นทางอาชีพ และยังเน้นส่งเสริมให้เด็กมีจิตสาธารณะ ด้วยวิธีการแบบนี้น่าจะคาดหวังความสำเร็จได้ แม้จะเป็นการลงทุนที่ใช้เวลานานและต้องทำต่อเนื่องก็ตาม

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโครงการไม่ใช่แค่การระดมเงิน แต่เป็นการระดมการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ดังที่ทราบกันดีว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำจะแก้ได้ก็ด้วยการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กกลุ่มที่ด้อยโอกาสให้มีโอกาสทางการศึกษา

หลังจากโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ได้ชวนคนไทยช่วยเด็กด้อยโอกาส สมทบทุน “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” และได้เริ่มระดมการบริจาคครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561  มีผู้บริจาคร่วมสร้าง “กองผ้าป่าออนไลน์” เพื่อแชร์ต่อให้คนในสังคมร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมบริจาคได้  หรือบริจาคทันที โดยการเลือกมี 3 แบบ  ได้แก่ บริจาคให้โรงเรียน บริจาคให้จังหวัด และบริจาคเข้ากองกลางร้อยพลังการศึกษา

รร วังข่อย

กองผ้าป่าที่เลือกบริจาคให้โรงเรียน ที่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ได้แก่

 • โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
 • โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ
 • โรงเรียนพนมรอกวิทยา จังหวัดนครสวรรค์
 • โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
 • โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน

ส่วนกองผ้าป่าที่เลือกบริจาคให้กลุ่มจังหวัดที่มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ได้แก่

 • น่าน
 • กาญจนบุรี
 • นครสวรรค์
 • ชัยภูมิ
 • เชียงราย

รร พยุหพิทยา

อนึ่ง โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” เป็นโครงการความร่วมมือเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยที่มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้กับเด็กไทย ร่วมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยเด็กกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กด้อยโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษา และเด็กด้อยโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

โครงการร้อยพลังการศึกษามีภาคีเริ่มต้น ประกอบด้วย ภาคีกลุ่มเครื่องมือ ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เครือข่ายจิตอาสา ภาคีกลุ่มสนับสนุน ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำกัด บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์  เอ็ดยูเคชั่น จำกัด กลุ่มบริษัท เซิร์ช และ โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย โดยโครงการยังเปิดรับภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกันอย่างต่อเนื่อง

ร่วมบริจาคเพื่อผ้าป่าร้อยพลังการศึกษาวันนี้ ถึง 17 มิถุนายนนี้ และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.tcfe.or.th หรือ www.facebook/ร้อยพลังการศึกษา และ Line ID @tcfe  โทร: 02 301 1117 หรือ 089 491 1594