รร รัตนธิเบต

เปิดเทอมนี้ช่วยน้องกันเถอะ! ร่วมบุญ “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา”

รร รัตนธิเบต

โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ชวนคนไทยช่วยเด็กด้อยโอกาส สมทบทุน“ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ให้การศึกษา…เท่ากับให้ชีวิต เริ่ม 1 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน ศกนี้

หัวใจหลักของปัญหาความเหลื่อมลํ้าในสังคมมาจากการขาดโอกาสทางการศึกษา  มีเด็กกว่า 4 ล้านคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะเรียนไม่จบเพราะต้นทุนชีวิตที่จํากัด ขณะที่มีเด็กจำนวนไม่น้อยได้รับการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ

ด้วยเชื่อในพลังของผู้คนในสังคมไทยที่มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษา ที่เท่าเทียมกันให้แก่เด็กไทยจึงเกิด โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา”  เพื่อเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทย ให้ “โอกาส” แก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย

เด็กกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กที่ด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาเพราะไม่มีทุนเรียน และกลุ่มเด็กที่ด้อยโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

ปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่ในโครงการร้อยพลังการศึกษา 51 โรงเรียนใน 25 จังหวัด จำนวนประมาณ 15,000 คน ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ โดยจำนวนโรงเรียน พื้นที่จังหวัด จำนวนนักเรียน จะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป พร้อมความครบถ้วนของเครื่องมือ ที่เข้าไปสนับสนุนก็จะครบสมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้ โครงการมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียนจนจบการศึกษามัธยมปลาย หรือจบสายอาชีวะ หรือจนจบแต่ละหลักสูตร

ภาคีเริ่มต้นประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญการศึกษาในด้านต่างๆ เช่น

 • มูลนิธิยุวพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนมานานกว่า 25 ปี
 • บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาห้องเรียนดิจิทัลวิชาวิทย์-คณิต
 • บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการแนะแนวอาชีพ
 • บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด ผู้เชี่ยวชาญห้องเรียนดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ “วินเนอร์ อิงลิช”
 • โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 • เครือข่ายจิตอาสา ผู้เชียวชาญการจัดกระบวนการอาสาสมัคร

นอกจากนี้ยังภาคีสนับสนุน คือ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์  เอ็ดยูเคชั่น จำกัด  ผู้เชี่ยวชาญการสำรวจโรงเรียนและติดตามผล รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา และยังมี โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำกัด

รร บ้องตี๊

ทั้งหมดนี้คือที่มาของความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” ซึ่งมีโครงการ “ร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ” เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกฝ่าย รวมทั้งการระดมทุนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กกลุ่มเป้าหมายใน 3 เรื่อง

 1. โอกาสเข้าถึงการศึกษา – ด้วยทุนยุวพัฒน์ต่อเนื่อง 6 ปี ตั้งแต่ ม.1-ม.6 พร้อมพี่เลี้ยงอาสา โดยมูลนิธิยุวพัฒน์
 2. โอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ – ด้วยห้องเรียนดิจิทัลวิชาวิทย์-คณิตที่เรียนรู้ง่าย โดยบริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด  ห้องเรียนดิจิทัลวิชาภาษาอังกฤษ โดย บริษัทเอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด และครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยโครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
 3. โอกาสเข้าถึงเส้นทางอาชีพและทักษะชีวิต – ด้วยหลักสูตรแนะแนวอาชีพโดย บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  และโครงการวัยรุ่นอุ่นใจ โดยเครือข่ายจิตอาสา 

มีทางเลือกมากมายในการระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาแต่โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” เลือก วิธีที่สื่อสารกับคนในสังคมได้ง่าย จึงเกิด “ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ขึ้น โดยเริ่มระดมทุนตั้งแต่ 1 พฤษภาคมนี้ และมีกำหนดการทอดผ้าป่าร้อยพลังการศึกษาในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตของผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา

สำหรับช่องทางการบริจาคมีหลากหลาย

 • ช่องทางเวบไซต์ได้แก่ tcfe.or.th
 • นอกจากนั้นยังมีการบริจาคแบบโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา ธนาคารทหารไทย สาขาพาราไดซ์ ปาร์ค  เลขที่ 075 2 327288  และ ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อโครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา ธนาคารกรุงไทย สาขาพาราไดซ์ ปาร์ค เลขที่ 597 0 31194 4

ผู้บริจาคจะได้รับรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รายงานอัตราการคงอยู่ของเด็กในโรงเรียน และรายงานรายรับ-รายจ่าย เป็นรายภาคเรียนและรายปีการศึกษา

พบกันตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน  ศกนี้  ที่ www.tcfe.or.th หรือ Facebook/ร้อยพลังการศึกษา