ธรรมกถา “พระไพศาล วิสาโล” การทำบุญช่วยคนทุกข์ให้อานิสงส์ยาว

ธรรมกถา “พระไพศาล วิสาโล” การทำบุญช่วยคนทุกข์ให้อานิสงส์ยาว

“การทำบุญอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องทำกับวัดหรือถวายที่พระเท่านั้น การทำโดยการบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนทุกข์ยากเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์ยืนยาว เพราะเด็กถ้าได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น เขาก็จะไม่เพียงแต่เป็นพลเมืองที่ดี มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีชีวิตที่มั่นคง แต่ยังมีความสามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม” – พระไพศาล วิสาโล

ปัญหาความเหลื่อมลํ้าในสังคมมาจากการขาดโอกาสทางการศึกษา  จึงมีเด็ก “หลุดจากระบบ” นับแสนคนในแต่ละปี เพราะความยากจน  ขณะเดียวกันมีเด็กกว่า 4.8 ล้านคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเรียนไม่จบ และมีเด็กจำนวนไม่น้อยได้รับการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ  จึงเป็นที่มาของ “โครงการร้อยพลังการศึกษา” เพื่อเชื่อมร้อยพลังคนในสังคมไทยที่มีเป้าหมาย สร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และเป็นจุดเริ่มต้นของ “โครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจาก 51 โรงเรียนใน 25 จังหวัด จำนวนประมาณ 15,000 คน ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ โดยจำนวนโรงเรียน พื้นที่จังหวัด จำนวนนักเรียน จะเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไป พร้อมความครบถ้วนของเครื่องมือ ที่เข้าไปสนับสนุนก็จะครบสมบูรณ์ขึ้น ทั้งนี้ โครงการมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียนจนจบการศึกษามัธยมปลาย หรือจบสายอาชีวะ หรือจนจบแต่ละหลักสูตร

โครงการร้อยพลังการศึกษาเป็นโครงการระยะ 6 ปี โดยโครงการมีนโยบายให้การสนับสนุนแก่นักเรียนจนจบการศึกษามัธยมปลาย หรือจบสายอาชีวะ หรือจนจบแต่ละหลักสูตร โดยทุนการศึกษามีระยะเวลา 6 ปี ทุนหลักสูตรคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ แนะแนวมีระยะเวลา 3-6 ปี และระบบพี่เลี้ยงและโครงการวัยรุ่นอุ่นใจจะครอบคลุมตลอดระยะเวลาโครงการ

“โครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา” ได้รับความเมตตาจาก “พระไพศาล วิสาโล” เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ขณะที่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี และคุณอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส

พระไพศาล วิสาโล กล่าวถึงปัญหาการศึกษาไทย ว่า  ขณะนี้ยังมีปัญหาด้านความไม่เท่าเทียมของโอกาสและคุณภาพของการศึกษา มีเด็กจำนวนมากที่หลุดจากระบบการศึกษา ทั้งที่มีศักยภาพที่จะเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆ เพียงแต่ไม่มีโอกาส

“ผ้าป่าร้อยพลังการศึกษาแตกต่างจากผ้าป่าที่เราคุ้นเคยเพราะจุดมุ่งหมายไม่ได้เพียงเพื่อหาทุนสร้างโบสถ์ วิหาร หรือศาสนาแต่มีจุดมุ่งหมายโดยตรงเพื่อช่วยเหลือการศึกษาของประเทศเลยก็ว่าได้ เพราะตอนนี้ปัญหาการศึกษาของไทย ประการสำคัญข้อหนึ่งคือ มีเด็กจำนวนมากที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา คือไม่สามารถที่จะเรียนต่อ เช่น จบ ป.6ไม่สามารถเรียนต่อมัธยม จบมัธยมต้นก็ไม่สามารถที่จะเรียนต่อมัธยมปลาย คนเหล่านี้มีศักยภาพที่จะเรียนในขั้นที่สูงขึ้นได้เรื่อยๆ เพียงแต่ไม่มีโอกาส” – พระไพศาล วิสาโล กล่าว

พระไพศาล วิลาโล ยังกล่าวเชิญชวนคนไทยร่วมให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสกับโครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา

“การทำบุญอย่าไปเข้าใจว่าจะต้องทำกับวัดหรือถวายที่พระเท่านั้น การทำโดยการบริจาคเพื่อช่วยเหลือส่วนรวม ช่วยเหลือคนทุกข์ยาก ก็เป็นการทำบุญเหมือนกัน และเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์ยืนยาว เพราะเด็กถ้าได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น เขาก็จะไม่เพียงแต่เป็นพลเมืองที่ดี มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวให้มีชีวิตที่มั่นคง แต่ยังมีความสามารถทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและเป็นการเติมในส่วนที่พร่องของการศึกษาไทย นั่นก็คือ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” พระไพศาล วิสาโล กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโครงการผ้าป่าร้อยพลังการศึกษา เริ่มระดมการบริจาคครั้งแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 จากผู้บริจาค 241 คน กองผ้าป่า 92 กอง รวมยอดเงินบริจาค 291,885 บาท

ทั้งนี้การระดมจะมีไปจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน มีกำหนดพิธีถวายผ้าป่าในวันที่ 18 มิถุนายน ณ วัดป่าสุคะโต ผู้สนใจสามารถบริจาคออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.tcfe.or.th  หรือโอนเงินเข้าบัญชีต่างๆได้หลายช่องทาง

อนึ่ง โครงการ “ร้อยพลังการศึกษา” เป็นโครงการความร่วมมือเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทยที่มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันให้กับเด็กไทย ร่วมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยเด็กกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษา และเด็กขาดโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

โครงการร้อยพลังการศึกษามีภาคีเริ่มต้น ประกอบด้วย ภาคีกลุ่มเครื่องมือ ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ บริษัท เลิร์นเอ็ดดูเคชั่น จำกัด  โครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ บริษัท เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จำกัด บริษัท อาชีฟ โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เครือข่ายจิตอาสา ภาคีกลุ่มสนับสนุน ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) บริษัท เช้นจ์ เวนเจอร์ จำกัด บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม เอ็ดวิงส์  เอ็ดยูเคชั่น จำกัด กลุ่มบริษัท เซิร์ชและ โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ มูลนิธิเพื่อคนไทย โดยโครงการยังเปิดรับภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ www.tcfe.or.th หรือ www.facebook/ร้อยพลังการศึกษา และ Line ID @tcfe  โทร: 02 301 1117 หรือ 089 491 1594